На кафедрі харчових технологій в межах робочого часу викладачів виконуються науково-дослідна робота за темою «Розробка харчових продуктів підвищеної біологічної цінності». Результати наукової роботи викладачів публікуються у фахових наукових виданнях України категорії Б відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32, зокрема у журналі «Технічні науки та технології», який є фаховим із спеціальності 181 – «Харчові технології». Усі викладачі кафедри мають публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних Scopus або Web of Science.

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, результати якої постійно публікують у матеріалах щорічної всеукраїнської конференції університету «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» та матеріалах щорічної міжнародної конференції університету «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». З науковими роботами співробітників кафедри можна ознайомитись у електронному архіві Чернігівського національного технологічного університету за посиланням http://ir.stu.cn.ua/.